AVÍS LEGAL

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web www.maronadecolors.com

DADES DE L’EMPRESA

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.
Nom: Cristina De Sancha Sánchez
Denominació: Marona de colors
Nif/Cif: 33948527K
Adreça de correu electrònic: cristina@maronadecolors.com

CONDICIONS GENERALS

L’accés i ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web.

L’usuari accepta que l’accés al present lloc web i els continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, encara que MARONA DE COLORS es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l’accés.

MARONA DE COLORS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, serveis i les condicions requerides per utilitzar els mateixos quan ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el lloc web.

MARONA DE COLORS es reserva el dret a interrompre l’accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap indemnització.

MARONA DE COLORS es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï ALS CLIENTS de nom de l’empresa sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l’empresa, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

AVÍS DE COPYRIGHT

MARONA DE COLORS té la titularitat d’aquest lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d’Internet estan legalment reservats, de manera que l’accés o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit de MARONA DE COLORS.

Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, llevat que estigui permès legalment i es citi la procedència o, si no, s’autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en que es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d’ús.

MARONA DE COLORS no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que MARONA DE COLORS no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud d’aquesta informació ni garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir d’aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.

MARONA DE COLORS no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web.

  • Responsabilitat pel funcionament del lloc web.

MARONA DE COLORS intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini indemnització a l’usuari per aquests conceptes.

S’adverteix que alguna informació continguda en aquest web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d’errors, de manera que no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes.

MARONA DE COLORS no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l’usuari a resultes de la consulta d’aquesta pàgina web, o d’aquelles altres externes objecte de reenviament.

MARONA DE COLORS no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament d’aquest que tinguin el seu origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

  • Responsabilitat per l’ús d’enllaços.

MARONA DE COLORS no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

En cas que MARONA DE COLORS constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, l’empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç.

La presència d’altres enllaços al lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc d’Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

D’aquesta manera MARONA DE COLORS no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

MARONA DE COLORS informa a continuació de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d’acord al que disposa el Reglament Europeu (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.

La visita del lloc web www.maronadecolors.com no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que es subministri dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i incorporades a un fitxer propietat de MARONA DE COLORS, amb la finalitat de dur a terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades al RGPD.

Les dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació al tractament de les dades dirigint-vos al següent correu electrònic: cristina@maronadecolors.com

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

  • Seguretat de la informació.

MARONA DE COLORS ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades pel usuari o visitant.

No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

  • Confidencialitat i Secret professional.

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de MARONA DE COLORS i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

  • Enllaços amb altres llocs web.

Aquest lloc web pot contenir enllaços amb altres llocs. S’informa que MARONA DE COLORS no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

  • Drets dels usuaris.

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts al Reglament Europeu (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació al tractament de les dades dirigint-se al següent correu electrònic: cristina@maronadecolors.com

MARONA DE COLORS informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

CLÀUSULA PER FORMULARIS

En cas que MARONA DE COLORS disposi de formularis, la identificació de l’usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis.

La informació facilitada per l’usuari serà utilitzada per MARONA DE COLORS exclusivament per a les finalitats que s’informin en cada cas.

Cadascun dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privacitat per la qual l’usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

MARONA DE COLORS serà l’entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web en els formularis. D’acord amb el Reglament Europeu (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), MARONA DE COLORS es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés.

L’usuari que figuri a la base de dades podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació al tractament de les dades dirigint-se al següent correu electrònic: cristina@maronadecolors.com

Per aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de MARONA DE COLORS en relació als usuaris que visiten la nostra web, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic: cristina@maronadecolors.com

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals de navegació i ús de la web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols la disposició o la part referida que resulti nul·la o ineficaç, de manera que en tota la resta subsistiran les altres condicions generals, i la disposició o la part d’aquesta que resulti afectada es considerarà no posada, llevat que, per resultar essencial a les condicions generals, hagués d’afectar-les de forma integral.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d’ús i navegació, igual com qualsevol relació entre l’usuari i MARONA DE COLORS, es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi derivat de l’existència o el contingut d’aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l’usuari i MARONA DE COLORS les dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vic.